Flora & fauna

 • Behalve het kasteel heeft ook het park van Duivenvoorde de status van rijksmonument. De parkaanleg met schitterende (ver)gezichten, lanen en slingerpaden heeft een bijzondere flora en fauna. Ook zeldzame plantensoorten zijn aanwezig, waaronder de zogenaamde stinzenflora: planten die specifiek voorkomen op historische landgoederen. Het park is als een groene oase midden in de drukke Randstad en erg geliefd bij wandelaars en natuurliefhebbers.

  Flora
  De vegetatie van het parkbos Duivenvoorde behoort tot lepenrijke eiken; essenbossen die vaak op oude buitenplaatsen te vinden zijn. Naast de inheemse soorten maken ook uitheemse soorten en cultuurvariëteiten deel uit van de boom- en struiklaag. Door hun aanwezigheid en plaatsing benadrukken zij het parkkarakter van het gebied.

  Op Duivenvoorde komen vijf zeldzame plantensoorten voor: Italiaanse aronskelk, voorjaarshelmbloem, sneeuwklokje, gele dovenetel en wilde hyacinth. Ook komen er diverse ‘minder algemene’ soorten voor, zoals bosanemoon, lelietje van dalen, rode kornoelje, reuzen zwenkgras, ruw vergeet- me-nietje, vogelmelk, veelbloemige salamonszegel, aalbes, kruisbes en bloedzuring. De volledige inventarisatielijst beslaat ruim zeven A4'tjes!

  Er wordt al jaren gewerkt aan een botanisch beheer van met name de graslandjes, om de soortenrijkdom in stand te houden of zelfs te doen toenemen. De renovatie van het park zal de floristische waarde van de zoomvegetaties versterken.

  Fauna
  De faunistische waarde op Duivenvoorde betreft voornamelijk de avifauna. De onderstaande lijsten van dieren geven een goede indruk van de soorten die op het terrein  zijn aan te treffen.

  Broedvogels: fuut, blauwe reiger, knobbelzwaan, wilde eend, nijlgans, buizerd, boomvalk, torenvalk, fazant, waterhoen, meerkoet, houtsnip, houtduif, tortelduif, Turkse tortel, koekoek, bosuil, ijsvogel, grote bonte specht, groene specht, boeren zwaluw, witte kwikstaart, wielewaal, spreeuw, Vlaamse gaai, ekster, kauw, zwarte kraai, winterkoning, heggemus, spotvogel, fluiter, zwartkop grasmus, fitis, tjiftjaf, goudhaantje, grauwe vliegenvanger, gekraagde roodstaart, roodborst, nachtegaal, merel, zanglijster, grote lijster, glanskop mees, pimpel mees, koolmees, staartmees, boomklever, boomkruiper, huismus, ringmus,  vink, goudvink, groenlink, putter en kneu.

  Vissen: snoek, karper, kroeskarper, zeelt, riviergondel, bittervoorn, brasem, bliek, vetje, blankvoorn, ruisvoorn (rietvoorn), kleine modderkruiper, aal, kwabaal, tiendoornig stekelbaarsje, baars, snoekbaars, zonnebaars en pos.

  Zoogdieren: egel, dwergspitsmuis, bosspitsmuis, mol, vleermuizen, konijn, haas, eekhoorn (opvallend aanwezig), muskusrat, woelrat, waterrat, veldmuis, dwergmuis, bosmuis, zwarte rat, bruine rat, huismuis, vos, hermelijn, wezel, nerts, bunzing en ree.

  Weidevogelbeheer
  Landgoed Duivenvoorde doet aan weidevogelbeheer, wat betekent dat er met de verschillende boeren (pachters) bepaalde contracten worden afgesloten met betrekking tot het maaibeleid op hun bedrijf. Zij krijgen dan een vergoeding om op enkele percelen later te maaien dan gebruikelijk, bijvoorbeeld half mei of half juni. Dit geeft voor de weidevogels met hun kuikens een grotere overlevingskans.

  Nog steeds broeden er grutto’s, kievieten, scholeksters en tureluurs op de weilanden van Duivenvoorde, en dan met name in de Duivenvoordse polder in Wassenaar rond de veenwatering, en in de Knippolder nabij de molen aan de Vliet.

  Deel deze pagina